บริการหลังการส่งมอบService

ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ เป็นผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายเดียวในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการบริการหลังการส่งมอบที่โดดเด่นและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถและทันท่วงที

 
การบริการหลังการส่งมอบประกอบด้วย

- การเยี่ยมลูกค้า เพื่อติดตามการใช้งานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

- การทดสอบแรงหนีบของรถหนีบม้วนกระดาษ เพื่อให้มั่นใจว่ารถหนีบมีความดันที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพของม้วนกระดาษ

- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และการบริการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- การฝึกอบรม  บริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ให้แก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ

 
 
 
                            Link: Brides Dreams UK

After-sales Service
As part of our sales and marketing, we  provides speedy technical customers  and after sales service  which leads to high level of customers satisfaction.

Our services include the followings:

- Customer visits: constantly follow up and technical quality advice

- Clamp test service: check pressure of the clamp which to ensure proper  paper reels handling.

- Training:  C. A. S. Paper Mill can provides the basic knowledge of the paper and printing technology as request.

 

 

               Link: Brides Dreams UK

TOP // ͹ banner // ͹ banner