สิ่งแวดล้อมEnvironmental Management System

 • สิ่งแวดล้อมEnvironmental Management System

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งจึงมีการนำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  C.A.S. Paper Mill recognizes its responsibility towards society and the environment very seriously. 

 • ISO 14001ISO 14001

  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งจึงมีการนำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการตรวจวัดและติดตามผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001 ในปีพ.ศ. 2546 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   

  Environmental Management System

   

  C.A.S. Paper Mill recognizes its responsibility towards society and the environment very seriously.   The company is certified ISO 14001 environmental management system in the year 2003 until now.

   

 • FSCFSC


  ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

  บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า จึงได้ประยุกต์มาตรฐาน FSCTM มาใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSCTM ประเภทการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล ในปีพ.ศ. 2558


  Forest Certification System

  The company is aware of the importance of forest conservation and efficient usage of natural resources.

  The company has received the certification of sustainable forest management FSCTM  of production and distribution of recycled paper in the year 2015 

TOP // ͹ banner // ͹ banner