มาตรฐานสินค้าและบริการQuality Management System

 • มาตรฐานสินค้าและบริการQuality Management System

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

  C. A. S. Paper Mill Co., Ltd. is committed to high quality products and on time delivery, the company operates and maintains mill that are environmentally friendly and safe for our employees as well as the surrounding communities.    Our company dedicated to implementing the Quality Management System since Year 2002 onwards.


   

 • ISO 9001ISO 9001


  ระบบการบริหารงานคุณภาพ

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในปี พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


  Quality Management System 

  C.A.S. Paper mill is committed to delivering the goods and quality service according to international standards to the satisfaction of our customers .

  The company is certified ISO 9001 quality management system in the year 2002 until now.

 • มอก. 758-2551TISI 758-2551

   

  มอก.758-2551      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระดาษหนังสือพิมพ์

  บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์  เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)   และได้รับการรับรอง มอก.758-2551  ในปี พ.ศ.2555  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   Thailand Industrial Standard for newsprint.

TOP // ͹ banner // ͹ banner