อาชีวอนามัย และความปลอดภัยOccupational Health and Safety Management

 • อาชีวอนามัย และความปลอดภัยOccupational Health and Safety Management

  ความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งสำคัญ

  C.A.S. Paper Mill recognizes the safety and health of employees and stakeholders.

 • OHSAS 18001OHSAS 18001

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  OHSAS 18001 ในพ.ศ. 2547  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   

  Occupational Health and Safety Management System 

  C.A.S. Paper Mill recognizes the safety and health of employees and stakeholders. The Company's management systems , occupational health and safety in everything related products and services.

  The company is certified in Occupational Health and Safety Management System OHSAS 18001 in the year 2004 until now

   

TOP // ͹ banner // ͹ banner