อาชีวอนามัย และความปลอดภัยOccupational Health and Safety Management

 • อาชีวอนามัย และความปลอดภัยOccupational Health and Safety Management

  ความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งสำคัญ

  C.A.S. Paper Mill recognizes the safety and health of employees and stakeholders.

 • ISO 45001ISO 45001

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 ใน พ.ศ.2564  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   

   

                           

  Occupational Health and Safety Management System 

  C.A.S.Paper Mill recognizes the safety and health of employees  and stakeholders. The Company's management  systems , occupational health and safety in everything related products and services.

  The company is certified in Occupational Health and Safety Management System ISO 45001 in the year 2021 until now . 

   

   

   
TOP // ͹ banner // ͹ banner