ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

"โครงการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์"

เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการของตนเอง และมิได้มีการจำหน่าย

(ประเภทและชนิดของโรงงานลําดับที่ 38(2))

ของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด

 

      

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

"โครงการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์และหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์"

เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการของตนเอง และมิได้มีการจำหน่าย

(ประเภทและชนิดของโรงงานลําดับที่ 38(2))

ของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด

 

      

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner