จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล “โครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์” เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รวมถึงร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อนำผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อนการดำเนินโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ หมู่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 

 

 

        

        

        

 

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล “โครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์” เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รวมถึงร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อนำผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อนการดำเนินโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ หมู่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 

 

 

        

        

        

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner